Projekt Stressfri Ungdom 2015-2017

 

Projektets aktører, foto fra venstre:
Marianne Rydlund, viceskoleleder Fårvang Skole, Silkeborg
Sara Viuff Livbjerg, lærer Vrigsted Efterskole, Juelsminde
Rikke Braren Lauritzen, projektleder Mindfulness Foreningen
Anne Maj Nielsen, lektor, Ph.D. DPU, Århus Universitet
Trine Kryger-Hansen, lærer Fårvang Skole.
 

 Til alle interesserede

 

Det er en glæde for os at meddele, at projekt ”Stressfri Ungdom”, der blev bevilliget af Undervisningsministeriet til foreningen med 500.000 kr. d. 26. maj 2015 er leveret  ved projektets udløb d. 26. maj 2017. Her følger et sammenkog af del- og slutberetningen for interesserede læsere:

 

Formål:

Formålet med projektet er at skabe et gratis online undervisningsmateriale ”Mindfulness i Skolen” bestående af film, interviews, fotos, lyd, øvelser, opgaver og viden, samt en tilhørende funktionel app til telefonen. Materialet skal være et tilbud til skolernes 8.-10. klassetrin, der kan fremme trivsel og læring og mindske stress, eksamensangst, uro og koncentrationsbesvær. Det er bygget op med inspiration fra det evidensbaserede Mindfulness-baseret Stress Reduktion Program (MBSR) henvendt til voksne og internationale mindfulness skoleprogrammer, og udviklet specielt til danske elever og lærere/pædagoger, der varetager undervisningen i folkeskolen og efterskolen. 

 

Mindfulness har ikke kun det potentiale at reducere stress i forbindelse med indlæring og koncentration, men er en livsvarig ”mental værktøjskasse,” som den unge kan bruge igennem hele livet med de eksistentielle livsvilkår, der findes. Målet er at skabe trivsel i en bred forstand ved at øve evnen til nærvær, opmærksomhed, koncentration, selvbevidsthed og selvaccept, relationskompetence og assertiv kommunikation, venlighed og empati. I en meget hurtig omskiftelig verden med et hav af krav, forventninger og valgmuligheder har de unge brug for redskaber til fremme af indre robusthed, at kunne stå ved sig selv uden at vælte, og at kunne træffe fornuftige valg ud fra egne værdier. Værdisæt som samhørighedsfølelse med andre og en forståelse af, at den enkeltes tanker, følelser, ord og handlinger påvirker omverdenen, og det ansvar, der ligger i at være venligt tilstede for sig selv og andre, er ligeledes centrale elementer i mindfulness træningen.

 

 

Programmet forløber over et 8 ugers nøje tilrettelagt program med 16 lektioner, som kan integreres i hverdagen i undervisningen, evt. i de understøttende aktiviteter. I lærervejledningen gives konkrete og lettilgængelige anvisninger til brugen af materialet. Det er vigtigt at læreren/pædagogen, som formidler mindfulness, er godt klædt på til opgaven og først og fremmest formidler det ud fra egen oplevelse og integration af mindfulness. Af samme grund anbefales læreren at følge et mindfulnessforløb selv og oparbejde en daglig praksis.

 

Beretning:

Vi startede projektet i foråret 2015 med et pilotprojekt på Vrigsted Efterskole i en 8.-klasse der gennemgik et 8-ugers undervisningsforløb i mindfulness med certificeret mindfulnesslærer Rikke Braren Lauritzen og klassens to faste lærere. Nu har efterskolen implementeret mindfulness med en af disse lærere som et valgfag for 9. og 10. klasse årgang, der efter sigende har stor tilstrømning af elever.

 

I oktober-december gennemførte vi det egentlige projekt med et tilsvarende 8-ugers forløb med en 9. Klasse på Fårvang Skole ved Silkeborg også i samarbejde med deres faste lærer. Klassen har haft meget gavn af undervisningen og særligt til deres terminsprøve, brugte de deres teknikker til at hjælpe dem selv tilbage til noget ro, opmærksomhed og koncentration. Mindfulness har også haft positiv betydning for deres måde at være sammen som klasse og har virket inkluderende, da alle har været med på lige vilkår. Klassen laver fortsat mindfulness med deres lærer og har efter sigende stor gavn af det, og savner det, når det ikke laves. De går nu til afgangseksamen og både elever og lærer beretter, at der har været langt mindre stress forud for deres eksaminer, end der var forud for de første terminsprøver. Et afsluttende besøg hos klassen d. 25. maj, bekræftede os i, at klassen trives rigtig godt sammen, og der stadig er en begejstring for at lave mindfulness som et pusterum i løbet af skoledagen. Vi har fået lov at holde kontakten med klassens 25 elever og følge dem, nu hvor de enten går ud af 9.kl. til gymnasiet eller teknisk skole eller for flere af dem fortsætter i 10.kl. på efterskoler eller ungdomsskolen.

 

 

 

Forsker Anne Maj Nielsen, der er seniorforsker og afdelingsleder ved Danmarks Pædagogiske Universitet blev ansat i projektet til at opstille forskningsdesign, foretage kvalitative interviews, evaluere og publicere resultater fra projektet videnskabeligt (forskningsartikel). Forskningsresultater og publicering af disse er undervejs, og vil blive spredt både nationalt og internationalt.

 

Pædagogisk ekspertkonsulent Rikke Braren Lauritzen har leveret tjenesteydelser i form af udvikling af undervisningsmateriale og metode, herunder 16 guidede mindfulnessøvelser, varetagelse af undervisningen på pilot-projektet og projektet og tæt samarbejde med lærere og skoleledere. Desuden har der været ansat en gæstelærer David Fønsbo til undervisning i Aikido. Disse tjenesteydelser er udført og afsluttet fyldestgørende.

 

Fårvang skole gav medfinansiering til projektet ved at betale for lærerens og skolelederens eget 8-ugers mindfulnesskursus, deltagelse på udviklingsmøder og timer til samarbejde om lærervejledningen.

 

Undervejs åbnede der sig mulighed for at få tilkoblet en virksomhedspraktikant gennem Silkeborg Kommune, Trine Gjerløff, som er uddannet læge, tidl. Ph.D.-studerende ved Århus Universitet med flere års erfaring inden for hjerneforskning og viden om mindfulness. Virksomhedspraktikanten bidrager meget positivt til projektet som sparringspartner til ekspertkonsulent i forhold til udvikling af såvel teoretiske og forskningsmæssige som kreative og it-faglige input til materialet.

 

 

Forløbet med 9.A. med 25 elever fordelt på halvt drenge og piger blev filmet af Mette Bahnsen, Persona Film, der tidligere har lavet både danske og internationale velestimerede film om mindfulness. Disse filmklip er blevet fuldt tilfredsstillende og lægges ind i det endelige undervisningsmateriale.

 

Der blev indspillet 16 guidede mindfulnessøvelser til lydfiler til brug i undervisningen og til materialet leveret af firmaet Make it Count.

 

Undervisningsforløbet på Fårvang Skole var genstand for en hel del mediedækning, dels af TV2 New Science, der lavede et helt indslag om ”Stress og unge” med film fra undervisningen, interview med elever, lærer, mindfulnesslærer og forsker.

 

 

 

Desuden var lokalavisen Midtjyllands Avis ude at følge undervisningen og skrev en dobbeltsidet artikel om projektet. Den lokale avis i Fårvang og Ekstraposten i Silkeborg bragte også indlæg om projektet. Silkeborg Kommunes kommunikationsmedarbejder udsendte pressemeddelelse, som en dækning af lokale nyheder inden for skoleområdet.

 

 

Mindfulness Foreningens ekspertkonsulent Rikke Braren Lauritzen har skrevet flere artikler i forlængelse af projektet, dels om ”Mindfulness mod skolestress” i Psykoterapeutisk Tidsskrift nr.1 2016, på engelsk ”Awareness in the Classroom” til online-magasinet ”Levekunst” d. 24.11.2015, samt bidraget til forskningsartikel, der forventes at udkomme til sommer i tidsskriftet ”Psyke & Logos”. Desuden er der oprettet en velbesøgt facebookside ”Mindfulness i Skolen Danmark”, og der er skabt en netværksgruppe på DPU, Århus Universitet under initiativ af Anne Maj Nielsen, som også skaber interesse og udvikler viden og netværk mellem forskere og praktikere.

 

 Artiklerne kan læses her:   Mindfulness mod skolestress       Awareness in the Classroom

 

Mindfulness Foreningens støttegruppe bestående af mindfulnesslærere Jane Koller og Ann Rosenthal har været observatører på projektet og afholdt halvårlige møder. Der er løbende informeret om projektets gang på foreningens hjemmeside til orientering blandt medlemmerne. 

 

IT-konsulent Rikke Braren Lauritzen har påbegyndt udvikling af e-læringsplatform i programmet Moodle, blandt andet med illustrationer af Erik Reinert, House of Lime. Online materialet som henvendes til alle skoler er under stadig udvikling, samkørende med skabelsen af en funktionel app.

 

Den funktionelle app med arbejdstitlen ”STOP-OP” skal motivere eleven til at træne mindfulness i hverdagen, blandt andet ved at eleven kan ”stoppe-op” og registrere sin her og nu tilstand i krop, følelser og tanker, vælge passende øvelser af 5 til 15 minutters varighed, der blandt andet samler opmærksomheden, giver ro og koncentration og fremmer relationskompetence, samt muliggør at eleven kan registrere sit udbytte og følge sin progression gennem motivationsskabende ”gamification”.

 

 

Desuden udvikles en detaljeret lærervejledning til materialet i et samarbejde mellem ekspertkonsulenten og skolernes lærere. 

 

Resultaterne pr. ultimo maj afleveret og dokumenteret til Undervisningsministeriet:

 

Forskningsresultater:

Undervisningsforløbet på Fårvang Skole blev fulgt og evalueret af lektor og forsker Anne

Maj Nielsen fra Danmarks Pædagogiske Universitet, der har udarbejdet en omfattende forskningsrapport, der ligger tilgængelig direkte i materialet under rubrikken ”Forskning” og som desuden publiceres som e-bog på DPU, Aarhus Universitets hjemmeside. En forskningsartikel udarbejdes og forventes publiceret i et internationalt fagblad henover året. Konklusionen på forskningsundersøgelsen af undervisningsforløbet i mindfulness for unge

lyder blandt andet:

 

”Det fælles mindfulnessforløb i klassen har givet mange af eleverne mulighed for nye

oplevelser af sig selv, af andre og af deres muligheder for at forandre deres orientering,

handlinger, relationer og indre tilstande. Det er oplevelser og erfaringer med

praksisformerne, dvs. at deltage i øvelser, der har været særlig vigtige for de fleste af dem.

Samlet ser mange af dem ud til at have lært at kunne bruge deres bevidste

opmærksomhed til at forholde sig til deres situation, tilstand og muligheder, så de udvikler

deres ressourcer i stedet for at blive fanget i afmagt og i en del tilfælde stress.”

 

Hele forskningsrapporten kan læses via Danmarks Pædagogiske Universitets hjemmeside her: http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Udgivelser/E-boeger/E-bog-Mindfulness-for-unge-2017.pdf

Det færdige produkt: E-læringsprogram og app:

På baggrund af afprøvning af undervisningen i mindfulness på skolerne, er der udviklet et omfattende læringsprogram ”Mindfulness i Skolen” på e læringsplatformen Moodle. Programmet er online tilgængeligt for alle skoler, lærere og elever. Programmet kan endvidere hentes på materialeplatformen til brug på de enkelte skoler. Til materialet er der lavet en udførlig digital lærervejledning i et samarbejde mellem ekspertkonsulenten og skolernes lærere.

 

Ud over et udførligt undervisningsprogram med introduktion, 16 tematiseringer der hver svarer til en 45 minutters undervisningslektion og opsamling og evaluering, består programmet af en stor mængde baggrundsviden, som er præsenteret på forsiden henholdvis ”Til eleven”, ”Til læreren”, ”Til forældrene”, ”Om mindfulness”, ”Om forskning”, ”Om appen” og vejledninger til ”Kom godt i gang” samt ”Hvem står bag”. Programmet er

søgt præsenteret så brugervenligt og fleksibelt at tilgå som muligt.

 

Den funktionelle app ”STOP” er udviklet til eleven, som hermed kan bruge de guidede mindfulnessøvelser både i og uden for skolen, og i bedste fald integrere nærvær og opmærksomhed mere og mere i sin hverdag. Appen er brugerinddragende og interaktiv, og gør det blandt andet muligt for eleven at registrere sine fysiske, psykiske og mentale tilstande og vælge en mindfulnessøvelse, der passer til det aktuelle behov. De 16 grundlæggende øvelser er disponible i forskellige varighed mellem 5 til 20 minutter. Eleven kan følge sit eget fremskridt gennem motivationsskabende ” mærker” og holde styr på

hvornår og hvor længe, der praktiseres øvelser. Desuden kan eleven se en top-ti liste over sine hyppigst registrerede følelsestilstande, som giver selvindsigt og social-emotionel læring. Til appen hører en vejledning indlagt i materialet, hvor den via en QR-kode kan hentes direkte til telefonen. Appen kan anvendes på de mest udbredte telefoner, apple, android, windows og blackberry.

 

Hele materialet, e-læringsprogram og app, er lagt op på Skolernes Materialeplatform og bliver snart tilgængeligt for alle skoler. 

 

Videre forankring af projektet:

Projektet har givet anledning til, at Mindfulness Foreningens projektleder har stiftet en ny almennyttig nonprofit forening ’Center for Mindfulness i Skolen’ (CMIS), som fortsætter arbejdet med at udvikle kursustilbud og efteruddannelse i formidlingen af mindfulness i skolen. Der er skabt et stort og landsdækkende netværk af aktører og samarbejdspartnere, der samlet arbejder ud fra en vision om at gøre mindfulness tilgængeligt for skoler, børn og unge. Projektet rækker også ud til internationale aktører og bidrager til forskning og udveksling af praksiserfaringer, der også sætter Danmark og den

danske skole i têten for udvikling af understøttende, sundheds-, trivsel- og læringsfremmende aktiviteter.

 

 

Tak til Undervisningsministeriets udlodningsmidler for støtte til vores projekt, som vi ser mange fremadrettede muligheder for og ønsker må gavne mange danske elever, lærere og skoler.

 

Hvis du vil høre hvad radioens P4 Morgen Østjylland sendte om projektet med kort interview med mig, kan du lytte her 

 

   

 

 

 

AT LEVE I NUET ER LIVETS TEKNIK

OG ALLE FOLK GØR DERES BEDSTE.

MEN HALVDELEN VÆLGER DET NU, DER GIK,

OG HALVDELEN VÆLGER DET NÆSTE.

 

- PIET HEIN